Free Web Hosting

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ช่วงชั้นที่ 1

ช่วงชั้นที่ 2

ช่วงชั้นที่ 3

ป. 1

ป. 2

ป. 3

ป. 4

ป. 5

ป. 6

ม. 1

ม. 2

ม. 3

ภาษาไทย

6

6

6

4

4

4

4

4

4

คณิตศาสตร์

5

5

5

4

4

4

4

4

4

วิทยาศาสตร์

2

2

2

3

3

3

4

4

4

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3

3

3

3

3

3

3

3

3

สุขศึกษา พลศึกษา

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ศิลปะ

2

2

2

2

2

2

3

3

3

การงาน อาชีพและเทคโนโลยี

1

1

1

3

3

3

3

3

3

ภาษาต่างประเทศ

1

1

1

3

3

3

4

4

4

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2

2

2

3

3

3

3

3

3

สาระเพิ่มเติม

-

-

-

2

2

2

-

-

-

รวม

25

25

25

30

30

30

30

30

30

 

ช่วงชั้น

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3)

ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)

ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)

ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4- ม.6)

กลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษาภาคบังคับ

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เวลาเรียน ปี / สัปดาห์ (ชั่วโมง)

ภาษาไทย

240 / 6

160 / 4

160 / 4

-

คณิตศาสตร์

200 / 5

160 / 4

160 / 4

-

วิทยาศาสตร์

80 / 2

120 / 3

160 / 4

-

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

120 / 3

120 / 3

120 / 3

-

สุขศึกษา พลศึกษา

80 / 2

80 / 2

80 / 2

-

ศิลปะ

80 / 2

80 / 2

120 / 3

-

การงาน อาชีพและเทคโนโลยี

40 / 1

120 /3

120 / 3

-

ภาษาต่างประเทศ

40 / 1

120 / 3

160 / 4

-

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120/ 3

120 / 3

120 / 3

-

สาระเพิ่มเติม

-

80 / 2

-

-

รวม

1,000 / 25

1,200 /30

1,200 / 30

-